Podręcznik użytkownika > Narzędzia > Komponenty > Active Folder

Active Folder

Komponent Active Folder umożliwia użytkownikom systemu Windows edycję plików tekstowych na serwerze bez konieczności pobierania ich na dysk i ponownego importu do systemu eDokumenty.

Instalacja

Aby zainstalować aplikację, klikamy odnośnik do pliku instalacyjnego na liście komponentów (plik z rozszerzeniem *.exe).


W zależności od ustawień przeglądarki, plik zostaje pobrany na dysk w wyznaczonym miejscu lub otwarty po pobraniu. Instalacja rozpoczyna się po otwarciu pliku (po uprzednim zezwoleniu systemowi operacyjnemu na tę operację) i przebiega analogicznie, jak w przypadku instalacji dowolnej aplikacji w systemie Windows.

Aby przejść do instalacji, klikamy przycisk Dalej.


Następnie wskazujemy lokalizację na dysku, gdzie aplikacja ma zostać zainstalowana.


Klikamy Instaluj.


Po poprawnym zakończeniu procesu instalacji, wyświetlony zostaje komunikat.


Korzystanie z Active Folder

Aby edytować plik w domyślnym programie (np. MS Word dla pliku *.docx), odnajdujemy go w panelu zarządzania załącznikami i klikamy prawym przyciskiem myszy. Następnie z rozwiniętego menu wybieramy pozycję Otwórz do edycji. Korzystając z przeglądarki Chrome wyświetlony zostaje komunikat (patrz niżej), w oknie którego klikamy Uruchom aplikację.


Komunikat w przeglądarce Chrome

Pasek postępu otwierania pliku widoczny jest w okolicach paska narzędzi systemu operacyjnego.


Podczas edycji pliku, pozostali użytkownicy zobaczą obok nazwy pliku w panelu zarządzania załącznikami symbol kłódki. Mogą jednak otworzyć plik - w ostatniej zapisanej wersji - do odczytu.

Po dokonaniu zmian w pliku, zamykamy go i zapisujemy. Informacja o postępie w zapisie wyświetlana jest tak samo, jak w przypadku otwierania pliku. Po zapisie na serwerze w panelu zarządzania załącznikami obok nazwy pliku wyświetlona zostaje czerwone kółeczko. Klikamy wtedy nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję Zatwierdź zmiany - w celu akceptacji modyfikacji - lub Wycofaj zmiany, aby nie zapisywać zmodyfikowanej wersji pliku w systemie eDokumenty.


Uwaga
W przypadku uruchomionych co najmniej dwóch profili w systemie Windows, Active Folder będzie aktywny (tzn. będzie dokonywać zapisu pliku) jedynie na głównym profilu.

Potencjalne problemy

W sytuacji, kiedy np. plik jest zbyt długo otwarty, może wystąpić błąd, o którym system informuje wyświetlając poniższy komunikat.


W takim przypadku przechodzimy do Panelu załączników, odblokowujemy plik klikając nazwę pliku prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu opcję Odblokuj, po czym ponownie otwieramy do edycji plik, którego dotyczy błąd. Zostaje wyświetlone okno, jak niżej.


Otwieramy lokalną kopię, po czym zamykamy i zapisujemy plik.

Jeśli pojawi się komunikat


klikamy Ignoruj konflikt i zapisz Moje zmiany.