Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Modyfikacja i usuwanie dokumentów

Modyfikacja i usuwanie dokumentów

Modyfikacja dokumentu

Okno edycji dokumentu możemy wyświetlić na jeden z kilku sposobów:

 • klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy element na liście
 • wybierając pozycję Edytuj z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy
 • zaznaczając dokument na liście i klikając ikonę Edycja w Pasku narzędzi.

Okno edycji dokumentu ma postać formularza dokumentu wzbogaconego o Pasek narzędzi i poszerzonego o dodatkowe zakładki. Zestaw przycisków w prawym dolnym rogu może różnić się w zależności od statusu dokumentu. Na przykład, jeśli dokument ma status Zatwierdzono, jego edycja może być zablokowana.

Pasek narzędzi


Pasek narzędzi w oknie dokumentu

Korzystając z Paska narzędzi w oknie dokumentu możemy wykonać następujące akcje:

 • Zapisać zmiany w dokumencie
 • Przekazać dokument innym pracownikom. Więcej o przekazywaniu dokumentów można przeczytać w osobnym artykule.
 • Zwrócić dokument - opcja dotycząca dokumentów wewnętrznych, które zostały nam przekazane.
 • Odpowiedzieć na dokument - opcja ta wykorzystywana głównie w przypadku pism i notatek służbowych. Po kliknięciu Odpowiedz wyświetlony zostaje formularz dokumentu z domyślnie wybranymi nadawcą i odbiorcą.
 • Dołączyć dokument do sprawy - więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule.
 • Zarządzać zaawansowanymi uprawnieniami, czyli dawać innym użytkownikom prawo do wyświetlania/edycji dokumentu.
 • Wydrukować historię dekretacji, generować pliki z szablonów i generować raporty.
  • Wydruk historii dekretacji zawiera informacje o datach i instrukcjach
  • Aby wygenerować plik z szablonu, pole Klient w zakładce Szczegóły nie może być puste. Wygenerowany dokument może być załącznikiem do wiadomości email lub/i załącznikiem do dokumentu (wyświetlonym w Panelu zarządzania załącznikami)
  • Więcej o raportach >>
 • Wysłać powiadomienie o dokumencie do wybranych pracowników
 • Z poziomu rozwijanego menu możemy: utworzyć nowy dokument z istniejącego, konwertować na dokument innego typu, wysłać dokument (załączniki) pocztą elektroniczną, wysłać (załączniki) faksem, sprawdzić poziom uprawnień, przenieść dokument do kosza, wyłączyć dokument ze sprawy, oznaczyć jako załatwiony, dodać wpis w rejestrze, dodać przypomnienie.

Zakładki

 • Dokument - zawartość zakładki została opisana w rozdziale Przeglądanie dokumentów.
 • Instrukcje. Zawartość tej zakładki dotyczy dokumentów przekazanych i została opisana w osobnym artykule.
 • Powiązania. Miejsce, w którym możemy przeglądać klientów, sprawy lub inne dokumenty powiązane z edytowanym dokumentem oraz tworzyć, edytować i usuwać powiązania z innymi dokumentami.


  Zakładka Powiązania

  Przykład
  Firma sprzedaje swój produkt za pośrednictwem partnera. Wystawiona przez firmę faktura nie jest w takiej sytuacji wystawiana bezpośrednio na klienta. Fakturę dla partnera możemy jednak powiązać z klientem, któremu został sprzedany produkt, dzięki czemu łatwo zobaczymy ścieżkę sprzedaży.

  • Powiązania z innym dokumentem, sprawą lub klientem tworzymy klikając ikonę Dodaj powiązanie i wskazując elementy w odpowiednich polach. Jeśli chcemy dodać dokument, którego nie ma w systemie, klikamy ikonę Nowy dokument.


   Okno tworzenia powiązań

   Aby usunąć/edytować powiązanie, klikamy element na liście prawym przyciskiem myszy i wybieramy odpowiednią pozycję z rozwiniętego menu. Powiązania takie będą widoczne w zakładce Dokumenty w sprawach i kartotekach klientów lub w zakładce Powiązane w przypadku innych dokumentów.
 • Komentarze. Szczegółowy opis zawartości zakładki znajduje można przeczytać w osobnym artykule.
 • Historia - informacje o zmianach w pliku i kopiach dokumentu.
  Uwaga
  Kopie dokumentów tworzymy zaznaczając je na liście i wybierając z Menu górnego pozycję Akcje > Utwórz kopię.

Usuwanie i przywracanie dokumentów

Przenoszenie dokumentu do kosza jest możliwe na jeden z kilku sposobów:

 • po wybraniu pozycji Usuń w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu na liście
 • po zaznaczeniu dokumentu (dokumentów - przytrzymując klawisz Ctrl) na liście i wybraniu z menu Usuń w Pasku narzędzi pozycji Przenieś do kosza


Menu Usuń

 • podczas edycji dokumentu, po kliknięciu Dokument > Usuń w Pasku narzędzi.

Operację zatwierdzamy w wyświetlonym oknie potwierdzenia.

Aby trwale usunąć dokument, musimy wyświetlić zawartość Kosza. W tym celu w drzewie w panelu nawigacyjnym Widok roboczy wybieramy pozycję Kosz. Następnie zaznaczamy na liście pozycje, które mają zostać usunięte, i z menu Usuń w Pasku narzędzi wybieramy pozycję Usuń z kosza. Aby usunąć wszystkie elementy, klikamy Usuń > Opróżnij kosz

Chcąc przywrócić element(y) zaznaczamy go (lub kilka pozycji przytrzymując klawisz Ctrl) na liście z menu Usuń w Pasku narzędzi wybieramy pozycję Przywróć z kosza.