Podręcznik użytkownika > Dokumenty

Dokumenty

Moduł Dokumenty jest pewnego rodzaju wirtualnym biurkiem, na którym dostępne są dokumenty z wielu miejsc w systemie. Przede wszystkim w tym miejscu możemy zarządzać dokumentami wychodzącymi i przychodzącymi. Ponadto w module wyświetlane są: dokumenty dołączone do spraw, utworzone w kartotekach klientów oraz zarchiwizowane wiadomości email.

W module można tworzyć nowe dokumenty i rejestrować je w dziennikach. Pod pojęciem dokument rozumiemy okno, w którym zgromadzone są informacje o dokumencie, natomiast sam plik jest załącznikiem. Przykładowo: do firmy wpłynęło listowne zapytanie ofertowe. Sekretarka tworzy dokument typu Pismo z poziomu formularza dodawania pisma, wypełnia formularz i skanuje papierowy oryginał, który wyświetlany jest na liście załączników.


Okno główne modułu Dokumenty

Definicje

W module Dokumenty możemy uruchamiać zdefiniowane rodzaje dokumentów. Domyślnie są to:

 • Pismo - dokument wychodzący, przychodzący lub wewnętrzny, np. wniosek, zaświadczenie, korespondencja.
 • Notatka służbowa - dokument wewnętrzny zawierający treść HTML i załączniki np. notatka ze spotkania
 • Umowa - dokument przechowujący obustronnie podpisaną umowę
 • Zwrotka - dokument służący do rejestracji otrzymanego zwrotnie potwierdzenia odbioru
 • Email - formatka służąca do sporządzenia maila w formie znanej z innych programów typu Outlook, Thunderbird
 • Oferta - dokument przychodzący lub wychodzący, posiadający cechy oferty (zawiera m.in. informację o cenie, przedmiocie oferty czy warunkach handlowych)
 • Zamówienie - używany do tworzenia dokumentu zamówienia do dostawcy lub od klienta (zawiera informacje m.in. o przedmiocie, cenie, adresie dostawy)
 • Faktura zakupu, Faktura sprzedaży - dokumenty właściwe do rejestracji faktur zakupu i sprzedaży (zawierają m.in. pozycje, koszty, płatności)
 • Zapotrzebowanie - dokument wewnętrzny służący do wyspecyfikowania potrzeb na towary. Pozycje z tych dokumentów mogą być używane do tworzenia Zamówień.
 • Przyjęcie zewnętrzne (PZ), Wydanie zewnętrzne (WZ) - dokumenty wykorzystywane do ewidencji przyjęcia lub wydania towarów z magazynu
 • Przesunięcie międzymagazynowe (MM) - służy do dokumentowania przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami

Praktyczne zastosowanie

Funkcjonalność

Konfiguracja