Podręcznik użytkownika > Dzienniki > Wydruk dzienników, książki pocztowej i kopert

Wydruk dzienników, książki pocztowej i kopert

Z poziomu modułu Dzienniki możemy wydrukować:

Odpowiednią pozycję wybieramy z menu rozwiniętego po kliknięciu ikony Drukuj w Pasku narzędzi.


Menu Drukuj w module Dzienniki

Wydruk dzienników

Listę wpisów do dziennika możemy wydrukować w formie tabeli w widoku takim, jak aktualnie wyświetlany na naszym ekranie. Aby tego dokonać, z menu Drukuj wybieramy:

  • Dziennik, jeżeli chcemy wydrukować pełną listę wpisów bez względu na datę dodania
  • Dziennik na dzisiaj, jeżeli chcemy wydrukować listę zawężoną do wpisów z bieżącą datą.

W pierwszym przypadku - jeśli na liście zaznaczone są wpisy - ich liczbę możemy dodatkowo zawęzić do zaznaczonych wcześniej na liście. Zakres wybieramy klikając przycisk Zaznaczone lub Wszystkie w oknie wyświetlonym po wybraniu typu wydruku.


Uwaga
Wydruk dotyczy tylko danych tabeli, tzn. zaznaczenie filtrów po lewej stronie nie spowoduje, że wydrukowane zostaną również elementy, które nie spełniają kryteriów filtrowania.

Wydruk listy wpisów obrazuje poniższy przykład.

Przykład 1
W panelu Dzienniki wybrano Dziennik korespondencji wychodzącej, w którym znajduje się 9 pozycji.


Przykładowa lista wpisów

Po kliknięciu Drukuj > Dziennik i wybraniu zakresu zostaje wyświetlony podgląd wydruku.


Podgląd wydruku dziennika korespondencji wychodzącej

Aby wydrukować listę, klikamy przycisk Drukuj w prawym górnym rogu podglądu.

Uwaga
Jeśli chcemy, aby na wydruku była widoczna kolumna Podpis, klikamy nagłówek tabeli prawym przyciskiem myszy i zaznaczamy opcję Podpis.

Uwaga
Aby wydrukować wpisy z wybranego zakresu, daty możemy wskazać w panelu Filtry.

Wydruk książki pocztowej

Przed wydrukiem książki pocztowej należy upewnić się, że dla każdego dokumentu zostało wypełnione pole Dyspozycja oraz Nr R-ki w przypadku przesyłek poleconych. Pola te są elementami formularza dokumentu lub formularza edycji wpisu.

Aby wydrukować książkę pocztową, wybieramy z menu Drukuj w Pasku narzędzi odpowiednią opcję:

  • Książka pocztowa, jeśli chcemy, aby wydruk zawierał wszystkie wpisy bez względu na datę dodania
  • Kreator wydruku książki pocztowej, jeśli chcemy skorzystać z kreatora
  • Książka pocztowa na dzisiaj, jeśli chcemy, aby wydruk zawierał jedynie wpisy z bieżącą datą
  • Książka pocztowa InPost - dla przesyłek InPost.

Podobnie jak dla wydruku dzienników, w pierwszym i ostatnim przypadku ilość wydrukowanych wpisów możemy dodatkowo zawęzić do zaznaczonych wcześniej na liście. Zakres wybieramy klikając przycisk Zaznaczone lub Wszystkie w oknie wyświetlonym po wybraniu typu wydruku.

Uwaga
Aby wydrukować wpisy z wybranego zakresu, daty możemy wskazać w panelu Filtry.

Problem: nie drukuje się książka nadawcza lub na wydruku brakuje części dokumentów

Jeśli na wydruku książki pocztowej nie wyświetlają się dokumenty, którym przypisano określony typy dyspozycji (np. list ekonomiczny), oznacza to, że w definicji tej dyspozycji w Panelu sterowania nie zaznaczono opcji W książce.

Przykłady wydruków książek pocztowych

Przykład 2
Podgląd wydruku listy wpisów z Przykładu 1 po kliknięciu Drukuj > Książka pocztowa i wybraniu zakresu Wszystkie będzie wyglądała, jak na rysunku poniżej.


Podgląd wydruku książki pocztowej

Przykład 3
Podgląd wydruku listy wpisów z Przykładu 1 po kliknięciu Drukuj > Książka pocztowa InPost i wybraniu zakresu Wszystkie będzie wyglądała, jak na rysunku poniżej.


Podgląd wydruku książki pocztowej InPost

Uwaga
Dane nadawcy i ID Stałego klienta drukowane w książkach pocztowych są przechowywane w plikach inpost.tpl oraz poczta_pol_n_.xml w katalogu ./var/tpl.

Wydruk przy pomocy kreatora

Kreator umożliwia wydruk wpisów z różnych dzienników.

W pierwszym kroku kreatora wybieramy rodzaje dyspozycji, które mają zostać uwzględnione na wydruku. Zaznaczając klika elementów przytrzymujemy klawisz Ctrl. Następnie klikamy przycisk Dalej.

Uwaga
Na liście dyspozycji wyświetlane są jedynie te elementy, które zostały oznaczone jako Książka w Panelu sterowania.


Kreator wydruku książki pocztowej - krok 1

Następnie wybieramy, wpisy z jakich dzienników mają zostać wydrukowane, po czym klikamy przycisk Dalej.


Kreator wydruku książki pocztowej - krok 2

W ostatnim kroku określamy zakres czasu. Klikamy przycisk Dalej.


Kreator wydruku książki pocztowej - krok 3

Wydrukowana książka ma formę taką, jak w Przykładzie 2.

Wydruk kopert

Aby wydrukować kopertę, w której wyślemy dokument:

  • klikamy wpis na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy Drukuj kopertę lub
  • wybieramy z menu Drukuj pozycję Koperty.

Szczegółowy opis przygotowania koperty do wydruku został umieszczony w osobnym artykule.

Zobacz także