Podręcznik użytkownika > Produkty > Kartoteka produktu

Kartoteka produktu

Kartoteka produktu składa się z Zakładek zawierających informacje o produkcie/usłudze i Paska narzędzi.

Zakładki

Ogólne

Zawartość karty Ogólne pokrywa się z formularzem dodawania nowego produktu.


Kartoteka produktu, zakładka Ogólne

Opis pól

 • W polu Nazwa podajemy nazwę produktu/usługi.
 • W polu Szybki opis możemy umieścić dane charakteryzujące produkt, np. wymiary, waga etc. Zmieniając widok listy produktów, możemy wyświetlić kolumnę Szybki opis, dzięki czemu uzyskamy szybki dostęp do tych informacji.
 • Jeśli za polem Symbol zaznaczona jest opcja Generuj, produktowi zostanie przypisany numer zgodnie ze zdefiniowanym szablonem. Wartość w tym polu odpowiada numerowi katalogowemu produktu i - jako unikalny identyfikator - może posłużyć do generowania raportów.
 • Pole PKWiU wypełniamy ręcznie.
 • Na liście Dostawca wybieramy kontrahenta zdefiniowanego w systemie.
 • Wybierając wartość z listy Typ określamy, czy element jest produktem, towarem, czy usługą.
 • Produkt możemy przypisać do określonej jednostki organizacyjnej, która została oznaczona jako Jednostka rozliczeniowa w Strukturze organizacyjnej. Może to być np. dział udostępniający pewną usługę.
 • Z listy RK wybieramy rodzaj kosztu. Zawartość listy zależy od wskazanej wyżej jednostki rozliczeniowej w ten sposób, że wyświetlane są jedynie pozycje, które w definicji przypisano do danej jednostki. Pozycję do słownika rodzajów kosztów możemy dodać po kliknięciu ikony + lub z poziomu Panelu sterowania.
 • Z listy Status wybieramy, czy dany produkt jest aktywny, czy nie. Jeśli np. produkcja pewnego towaru została chwilowo wstrzymana ze względu na remont, możemy taki produkt dezaktywować na pewien okres.
 • Do kartoteki produktu możemy dodać zdjęcie. W tym celu klikamy ikonę i wybieramy pozycję z listy. Grafiki pochodzą z katalogu Depository w Eksploratorze obrazków, którym zarządzamy w Panelu sterowania. Aby usunąć obrazek z kartoteki produktu, klikamy ikonę
 • W polu Netto wpisujemy kwotę netto w formacie ZŁOTYCH.GROSZY, np. 100.00.
 • W polu Koszt zakupu podajemy jednostkowy koszt zakupu (cenę jednostkową netto). Pozostawienie pola pustego będzie interpretowane jak zero.
 • Z listy Stawka VAT wybieramy stawkę VAT dla produktu.
 • W polu Ilość minimalna podajemy liczbę, która nie może zostać przekroczona przez stan produktów w dowolnym magazynie. Jest to domyślna minimalna ilość danego produktu w każdym magazynie.
 • Pole Stan na magazynach nie podlega edycji. Wartość w tym polu to łączna ilość jednostek produktu znajdujących się w danym momencie we wszystkich magazynach łącznie. Szczegółowe informacje o stanach można odczytać w zakładce Magazyny.
 • Z listy Waluta wybieramy walutę, w której określona jest wartość w polu Netto.
 • W jednostce wybranej z listy Jednostka podstawowa przeliczane są stany magazynowe danego towaru.

Dodatkowe

W karcie Dodatkowe istnieje możliwość ustawienia alarmu, tzn. komunikatu, który będzie wyświetlany podczas otwierania kartoteki produktu lub dodawania produktu na listę pozycji w dokumencie lub sprawie. Treść komunikatu wpisujemy w polu Uwagi, po czym zaznaczamy checkbox Z alarmem. Może to być np. ostrzeżenie o kończących się zapasach.

Aby zablokować obrót magazynowy, tzn. aby wydania i przyjęcia nie miały wpływu na stany magazynowe produktu, zaznaczamy opcję Blokuj obrót magazynowy. Po zaznaczeniu tej opcji produkt nie będzie podlegał przesunięciom i nie będzie możliwości określenia stanu magazynowego.

Opis

W tej karcie możemy dodać rozbudowany opis produktu lub usługi. Treść tę możemy sformatować korzystając z narzędzi w edytorze tekstu. Opis produktu będzie wykorzystany np. przy generowaniu oferty.

Magazyny

Zakładka Magazyny ma charakter informacyjny. Lista wyświetlana w tej karcie zawiera informacje o wszystkich magazynach i o stanie edytowanego produktu w każdym z nich. Wartości te są aktualizowane m.in. po wygenerowaniu dokumentów takich, jak WZ, PZ, Zamówienie etc.

Cenniki

Zarządzanie cennikami zostało opisane w osobnym artykule.

Załączniki

Panel zarządzania załącznikami został opisany w osobnym artykule.

Cechy

W zakładce Cechy możemy określić indywidualne cechy produktów, które nie występują w domyślnych ustawieniach systemu. Może to być np. seria produktów lub typ usługi. Cechami zarządzamy w Panelu sterowania.


Przykładowa zawartość zakładki Cechy

Uzupełnienie danych w tej karcie pozwala także na filtrowanie (w panelu nawigacyjnym Filtry) produktów na liście.


Przykładowy filtr Cechy

Pasek narzędzi


Pasek narzędzi w kartotece produktu

Korzystając z Paska narzędzi możemy (klikając kolejne ikony, od lewej):

 • zapisać produkt
 • dodać nowy produkt (utworzyć na podstawie edytowanego)
 • usuwać produkt, którego kartotekę edytujemy
 • generować raporty, np. sprzedaży danego produktu
 • ustawiać przypomnienia
 • wysyłać powiadomienia do wybranych pracowników lub grup pracowników
 • przeglądać historię zmian w kartotece produktu.