Podręcznik użytkownika > Produkty > Waluty

Waluty

Waluty zdefiniowane w słowniku walut wyświetlane są m.in. na liście Waluta podczas dodawania nowego produktu. Panel zarządzania walutami jest dostępny:

 • po kliknięciu ikony Waluty w Pasku narzędzi w oknie głównym modułu Produkty
 • z poziomu Panelu sterowania po kliknięciu odnośnika Waluty w grupie Finansowe.


Panel zarządzania walutami

Słownik walut ma postać tabeli, nad którą umieszczono Pasek narzędzi i wyszukiwarkę.

Dodawanie nowej waluty

Aby dodać pozycję do słownika walut, klikamy ikonę Nowa w Pasku narzędzi, uzupełniamy pola Nazwa, Symbol (wg normy ISO 4217, np. Euro, EUR) oraz - opcjonalnie - pozostałe pola i klikamy Zapisz.


Formularz dodawania/edycji waluty

Pozostałe pola

 • Zaznaczenie checkboxa Domyślna sprawi, że waluta ta będzie wyświetlana domyślnie na liście wyboru walut w różnych miejscach w systemie.
 • Wartość w polu Kod numeryczny powinna być zgodna z normą ISO 4217.
 • W polu Symbol unicode wpisujemy symbol waluty, który będzie wyświetlany na wydruku na listach, np. dla funta będzie to £, dla złotówki .
 • W polu Kraj podajemy kraj, w którym dodawana waluta jest używana oficjalnie.
 • W polach Część całkowita, Część dziesiętna podajemy - słownie - nazwę waluty, np. część całkowita: złoty, część dziesiętna: grosz.
 • Pola Kurs kupna, Kurs średni, Kurs sprzedaży, Krotność są uzupełniane automatycznie po zapisie waluty i kliknięciu ikony Aktualizuj w Pasku narzędzi. Wartości te można również wpisać ręcznie.
 • W polu Z dnia wpisujemy dzień ogłoszenia kursu.

Uwaga
W związku z tym, że kursy wymiany walut są pobierane z tabel NPB, kursy wymiany są uzupełniane w stosunku do złotówki.

Uwaga
Po zmianie waluty domyślnej należy się przelogować, aby zmiany zostały zastosowane we wszystkich miejscach w systemie.

Kursy wymiany

W oknie Kursy wymiany, otwieranym po zaznaczeniu waluty na liście i kliknięciu odnośnika Kursy wymiany w Pasku narzędzi, wyświetlana jest historia zmian kursu wybranej waluty. Listę tę możemy zawężać, np. do kursów z wybranego przedziału czasowego, korzystając z panelu Filtry po lewej stronie.


Okno Kursy wymiany

Tabela jest uzupełniana na podstawie automatycznych aktualizacji oraz "ręcznych" definicji, w tym kursów umownych. Aktualizacja automatyczna została opisana w dalszej części artykułu. Aby dodać nowy kurs, klikamy ikonę Nowy w Pasku narzędzi w oknie Kursy walut, uzupełniamy formularz Kurs waluty i klikamy Zapisz.


 • W polu Waluta podajemy krotność (liczbę jednostek) waluty, z której przeliczamy. Waluta wybierana jest z listy obok.
 • Pole Waluta podstawowa jest nieedytowalne i oznacza jedną jednostkę waluty domyślnej.
 • Pole Kurs średni uzupełniamy obowiązkowo, pozostałe - Kurs kupna oraz Kurs sprzedaży - opcjonalnie.
 • W polu Data wybieramy dzień ogłoszenia kursu.
 • Zaznaczenie checkboxa Kurs umowny oznacza, że podane wyżej wartości nie są oficjalne.

Wyżej opisany formularz w postaci uzupełnionej możemy wyświetlić po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony Podgląd w Pasku narzędzi.

Wybrane kursy mogą być usuwane z listy po ich zaznaczeniu na liście, kliknięciu ikony Usuń w Pasku narzędzi i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji.

Aktualizacja kursów walut

Zgodnie z powyższym zapisem, kursy walut mogą być aktualizowane automatycznie na podstawie kursów NBP. Kursy te możemy aktualizować w dowolnym momencie zaznaczając walutę na liście i klikając przycisk Aktualizuj w Pasku narzędzi lub ustawić harmonogram automatycznych aktualizacji.

Aby zdefiniować harmonogram aktualizacji wszystkich walut z naszego słownika, klikamy ikonę Zaplanowane zadania w Pasku narzędzi, a następnie przycisk Nowy w Pasku narzędzi w wyświetlonym oknie. Uzupełniamy formularz Zaplanowane zadanie wpisując opis (np. tygodniowa aktualizacja wszystkich walut) oraz wybierając częstotliwość synchronizacji (np. co tydzień, w piątki, o godzinie 13).


Aby synchronizacja przebiegła prawidłowo, symbol waluty musi zgadać się z symbolem użytym przez NBP. Dodatkowo niezbędne jest uruchomienie skryptu CronRunner - dla Windows - lub cron – w przypadku systemu Linux. Więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule.

W Pasku zadań umieszczono również odnośnik do serwisu bankier.pl. Strona jest otwierana w kolejnej zakładce przeglądarki po kliknięciu Pokaż waluty.

Modyfikacja i usuwanie walut

Aby zmodyfikować informacje o walucie, zaznaczamy ją na liście i klikamy przycisk Edycja w Pasku zadań. Formularz edycji jest taki sam, jak formularz dodawania waluty.

Aby usunąć walutę, zaznaczamy ją na liście i klikamy przycisk Usuń w Pasku narzędzi. Następnie chęć wykonania tej operacji potwierdzamy klikając Tak w wyświetlonym oknie. Usunięcie waluty spowoduje, że w formularzu produktu waluta zmieni się na domyślną, natomiast wartość netto pozostanie bez zmian.

Uwaga
Kursy kupna i sprzedaży są pobierane w Tabeli C NBP