Podręcznik użytkownika > Zadania > Import listy zdarzeń

Import listy zdarzeń

Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: przygotowanie pliku *.csv do importu).

Aby importować listę zdarzeń z pliku *.csv wybieramy z Menu górnego pozycję Akcje > Import zdarzeń. Importu dokonujemy przy pomocy Kreatora importu zdarzeń.


Kreator importu zdarzeń - krok 1

W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa_lista_zadań.csv) parametry te będą następujące:

 • Separator kolumn przecinek
 • Separator tekstu "
 • Kodowanie cp1250

Klikamy przycisk Dalej i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewym przyciskiem myszy nagłówek w sekcji Podgląd importowanego pliku i przenosimy go do komórki w kolumnie Powiązanie. W załączonym przykładzie element Opis przeniesiemy do wiersza z wartością Opis w kolumnie Pole, element Typ przeniesiemy do komórki obok komórki Typ itd. Podczas przenoszenia elementów między sekcjami wyświetlana jest ikona No image "ikona_import.png" attached to UserGuideV5/Attachments. Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne.


Kreator importu zdarzeń - krok 2

Uwaga

 • Aby poprawnie zostały zaimportowane informacje o typie zdarzenia, przygotowując plik *.csv należy użyć odpowiednich nazw, zgodnych z poniższą listą:
  • EVENT dla zdarzenia typu Termin
  • TODO dla zdarzenia typu Zadanie
  • MEETING dla zdarzenia typu Spotkanie
  • PHONECALL dla zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna
  • CORPEVENT dla zdarzenia typu Korporacyjne
  • ALARM dla Przypomnienia
  • EVENTNOTE dla Adnotacji
 • Format daty i godziny w pliku *.csv: RRRR-MM-DD GG:MM
 • Nazwy klientów muszą się pokrywać z nazwami w bazie kontrahentów.

Uwagi do sekcji Parametry

Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zmiana domyślnej wartości w polu Zacznij od wiersza na 1 sprawi, że zostanie on zaimportowany.

Na liście Istniejące zadania wybieramy, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania (z pominięciem istniejących zdarzeń), czy też w trybie aktualizacji (nadpisywanie). W trybie dopisywania nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym symbolu. W trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te zdarzenia, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym symbolu.

Z listy Pracownicy wybieramy, komu mają zostać wszystkie importowane zadania - pole to jest obowiązkowe.

W polu Klient możemy opcjonalnie wybrać, z jakim kontrahentem mają być powiązane importowane zadania.

Uwagi do sekcji Wartości domyślne

Jeśli jakieś pole w importowanym pliku nie jest wypełnione, wartości z pola

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk Dalej. Po imporcie wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych.

Po kliknięciu Dalej następuje powrót do okna głównego modułu.

Załączniki