Podręcznik użytkownika > Ustawienia > Profil użytkownika

Profil użytkownika

Każdy użytkownik po zalogowaniu do systemu eDokumenty może zmienić swoje hasło oraz dodać wybrane dane teleadresowe.

Okno Profil użytkownika składa się z trzech zakładek. W pierwszej z nich - Ogólne możemy dodać grafikę (wybieramy ją z dysku po kliknięciu ikony ) oraz uzupełnić wybrane dane teleadresowe.


W karcie Pozostałe:

  • Termin wybrany w polu Data dotyczy wprowadzania dokumentów i jest zapamiętywany na czas sesji. Opcja ta może być wykorzystana np. w sytuacji, kiedy rejestrujemy dużą ilość dokumentów po terminie, w którym zostały dostarczone. Ustawiona tutaj data będzie automatycznie wyświetlana w formularzu dodawania dokumentu.
  • Wartość wybrana na liście Rok obrachunkowy - wyświetlany automatycznie podczas tworzenia dokumentów księgowo-finansowych - jest zapamiętywana tylko na czas sesji.
  • Hasło (CalDAV) podajemy na potrzebę synchronizacji z kalendarzem w smartfonie. Po pozostawieniu pustego pola, system skorzysta z hasła głównego.


Aby zmienić hasło, w zakładce Zmiana hasła zaznaczamy opcję Zmiana hasła i wypełniamy rozwinięty formularz, podając obecne hasło logowania do systemu oraz - dwukrotnie - nowe hasło.


Zmiany zapisujemy klikając przycisk Zapisz.

Uwaga
Użytkownik posiadający uprawnienie systemowe Edycja kont (uprawnienie z gałęzi Pracownicy > Konta pracowników), ma możliwość edycji swojej kartoteki po kliknięciu przycisku Edycja wyświetlonego w lewym dolnym rogu okna.

Uwaga
Dostęp do edycji profilu jest możliwy również z menu w pasku wtyczek

Zobacz także