Podręcznik użytkownika > Poczta email > Konfiguracja kont email

Konfiguracja kont email

Po skonfigurowaniu pierwszego konta email, możemy dodawać kolejne oraz zmieniać ich konfigurację. W tym celu zaznaczamy nazwę konta na drzewku w panelu nawigacyjnym Skrzynki i klikamy ikonę lub Ustawienia > Konta pocztowe w Menu górnym. Ustawienia zmieniamy w oknie Moje konta pocztowe .


Okno zarządzania kontami pocztowymi

Na liście kont wyświetlane są wszystkie konta, do których mamy dostęp, włączając konta systemowe i współdzielone. Dwa ostatnie oznaczone są ikonami, odpowiednio: , . Symbol oznacza konto domyślne.

Aby dodać nowe - osobiste - konto email, klikamy ikonę Dodaj w Pasku narzędzi i postępujemy analogicznie, jak w przypadku konfiguracji pierwszego konta. Konta systemowe i współdzielone zostają dodane do listy automatycznie w chwili przyznania nam uprawnień do tych kont.

Aby skonfigurować istniejące konto:

  • dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy nazwę konta na liście lub
  • zaznaczamy nazwę konta na liście i klikamy ikonę Edytuj w Pasku narzędzi.

Okno edycji osobistego konta pocztowego jest takie samo, jak okno dodawania konta. Dla kont współdzielonych wyświetlany jest formularz z danymi użytkownika, które nadpisują dane w pełnym oknie konfiguracji konta współdzielonego. Pełny formularz (poszerzony o zakładkę Uprawnieni) możemy otworzyć klikając ikonę w prawym górnym rogu.


Podstawowe okno konfiguracji konta współdzielonego

Konta pocztowe wyświetlane są w postaci głównych gałęzi na drzewku w panelu Skrzynki. Z poziomu listy kont możemy zarządzać ich kolejnością. Wystarczy, że zaznaczymy konto na liście i klikniemy niebieską strzałkę w górę lub w dół w Pasku narzędzi.

Aby oznaczyć konto jako domyślne, zaznaczamy je na liście i klikamy ikonę Ustaw jako domyślne (domek) w Pasku narzędzi. Adres tego konta będzie domyślnie wybrany w polu Od podczas wysyłania wiadomości.

Osobiste konto pocztowe możemy przekształcić w konto współdzielone. W tym celu zaznaczamy je na liście i klikamy ikonę Przekształć w konto współdzielone w Pasku narzędzi. Operacja ta jest nieodwracalna, dlatego chęć wykonania tej operacji należy potwierdzić klikając przycisk Tak w wyświetlonym oknie.


Uwaga
Aby przekształcić konto w konto współdzielone, niezbędne jest uprawnienie systemowe Zarządzanie kontami współdzielonymi.

W opcjach - wspólnych dla wszystkich kont - możemy ustawić, po jakim zostanie zapisana automatycznie kopia zapasowa tworzonej wiadomości oraz zmienić konfigurację widoku listy wiadomości. W tym celu klikamy ikonę Opcje.


Okno konfiguracji opcji dla wszystkich kont

Aby ustawić, po jakim czasie ma być tworzona kopia zapasowa, wybieramy wartość z listy Automatyczny zapis tworzonej wiadomości i klikamy Zapisz.

Kolejne opcje dotyczą widoku listy maili. W tym miejscu możemy:

  • ustawić format daty widoczny przy każdej wiadomości
  • ustawić maksymalną liczbę wierszy wyświetlanych w elemencie listy
  • zaznaczyć opcję pokaż rozmiar wiadomości, co spowoduje wyświetlenie informacji o rozmiarze każdego maila na liście wiadomości.

Uwaga
W przypadku, kiedy wyłączona jest usługa synchronizacji oraz wysyłania poczty w tle, okno konfiguracji opcji jest wzbogacone o dwa pola - ustawienia czasu synchronizacji dla skrzynki odbiorczej i dla wszystkich folderów.

Uwaga
Korzystając z okna Moje konta pocztowe możemy również skonfigurować pierwsze konto pocztowe.