Version 2 (modified by msawkiewicz, 7 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Zadania > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Dodawanie zdarzeń

Dodawanie zdarzeń jest realizowane przede wszystkim w module Kalendarz, gdzie zostało opisane.

Modyfikacja zdarzeń, przypomnień i adnotacji

Okno edycji w module Zadania (zarówno dla zdarzeń jak i przypomnień oraz adnotacji) możemy wywołać na jeden z trzech sposobów:

  • klikając dwukrotnie element na liście
  • klikając ikonę Edycja w Pasku narzędzi po zaznaczeniu elementu na liście
  • wybierając pozycję Edycja po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu na liście.

Modyfikacja zdarzeń odbywa się analogicznie, jak w module Kalendarz. Przypomnienia i adnotacje zostały omówione w osobnym artykule.

Uwaga
Zdarzenia dodane w kalendarzu jako Wydarzenie korporacyjne są oznaczone na liście w module Zadania ikoną Termin, jednak okno ich edycji pokrywa się z oknem Wydarzenie korporacyjne

Wycofywanie i usuwanie zdarzeń

Wycofywanie zadań

Funkcja wycofywanie zadań jest związana z przydziałem zdarzeń (pole Pracownicy). Jeśli dodając zdarzenie przypisaliśmy je do innego pracownika, to po zaznaczeniu takiego zdarzenia na liście i kliknięciu ikony Wycofaj zadanie jako wartość w polu Pracownicy wyświetli się nasze nazwisko.

Usuwanie zdarzeń jest możliwe na kilka sposobów:

  • klikając ikonę Usuń w oknie edycji zdarzenia (nie dotyczy Przypomnień i Adnotacji)
  • wybierając pozycję Usuń w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pozycji na liście
  • klikając ikonę Usuń w Pasku narzędzi po uprzednim zaznaczeniu elementów na liście.

Uwaga
Usuniętych zdarzeń nie można przywrócić. Możemy je wyświetlić na liście zaznaczając opcję Usunięte zadania w menu zmiany widoku listy w Pasku narzędzi. Widok taki mają jedynie użytkownicy posiadający przywilej systemowy Przywilej oglądania usuniętych zadań.

Zobacz także