Version 2 (modified by msawkiewicz, 7 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Typu dokumentów > Faktura zakupu

Faktura sprzedaży

Formularz faktury zakupu składa się z kilku zakładek. Początkowo wyświetlona jest karta Szczegóły, po zapisie wyświetlony zostaje pełny formularz dokumentu.

Zakładka Szczegóły


Formularz dokumentu typu Faktura zakupu

Nazwa pola Opis
Sprzedawca Pole typu wyszukiwarka. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę
Nabywca Pole typu wyszukiwarka. Wybieramy w nim nadawcę. Domyślnie jest to adres naszej firmy.
Odbiorca Pole typu wyszukiwarka. Wypełniamy je w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu Nabywca (np. indywidualna osoba).
Opis Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury
Numer Numer otrzymanej faktury zakupu
Netto Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniamy ręcznie lub jest ono uzupełniane automatycznie po dodaniu danych w zakładce Pozycje.
Kwota VAT Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony sigma wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie.

No image "faktura_zakupu_02.png " attached to UserGuideV5/Attachments
Brutto Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce Pozycje.
Waluta Waluta, w jakiej została wystawiona faktura.
Data wystawienia, Data sprzedaży Terminy odczytane z nadesłanej faktury
Data wpływu Termin otrzymania faktury
Data zaksięgowania Data zaksięgowania wpłaty
Typ dokumentu Jeśli zdefiniowano typy, np. korekta, wybieramy odpowiednią opcję z listy
Termin płatności Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności.
Forma płatności Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni
Nr konta Pole zasilone jest numerami kont bankowych przypisanymi do kontrahenta wybranego w polu Sprzedawca. Wybieramy w nim numer konta, jeśli wymaga tego forma płatności. Numery kont bankowych muszą być zatwierdzone.
Zapłacono, data zapłaty Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty.
Nr sprawy Pole typu wyszukiwarka. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy
Uwagi Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie
Status Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany
Procedura Wybór procedury definiującej obieg dokumentu

Uwaga
Faktury zaliczkowe nie są obsługiwane.

Zakładka Pozycje


Faktura - zakładka Pozycje z wyświetlonym formularzem dodawania pozycji

Do zarządzania zawartością listy w zakładce Pozycje wykorzystujemy umieszczony w niej Pasek narzędzi.

  • Podstawowe działania obejmują: dodawanie, edycję i usuwanie pozycji na fakturze. Operacje te są dostępne również z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy.
  • Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu Klient związane jest Zamówienie, pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku Rozliczenie, zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu przycisku Dodaj lub Dodaj i zamknij.
  • Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy OK lub Zapisz.
  • Aby na podstawie danych w zakładkach Szczegóły i Pozycje wygenerować dokument, klikamy ikonę Utwórz dokument. Zaleca się zapis dokumentu typu Faktura do formatu *.pdf.


Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku