Version 3 (modified by msawkiewicz, 7 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Modyfikacja i usuwanie kartotek klientów

Modyfikacja kartoteki klienta

Aby edytować kartotekę klienta wykonujemy jedną z następujących czynności:

  • zaznaczamy kontrahenta na liście i klikamy Edytuj w pasku narzędzi
  • klikamy rekord z danymi kontrahenta prawym przyciskiem myszy i wybieramy pozycję Edytuj z rozwiniętego menu


Menu "kontrahent"

  • dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy rekord z danymi klienta, po czym klikamy Edytuj w prawym górnym rogu kartoteki.

Okno edycji kartoteki klienta pokrywa się z oknem Dodawania klienta do bazy. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk Podgląd, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie okna podglądu kartoteki. Aby uzyskać informację o tym kto i kiedy modyfikował dane adresowe, w zakładce Adresy zaznaczamy pozycję na liście po prawej stronie i klikamy przycisk Historia.

Usuwanie i przywracanie kartoteki klienta

Usuwanie, a właściwie przenoszenie kartoteki klienta do kosza, możliwe jest na kilka sposobów:

  • jeśli chcemy usunąć jedną lub więcej kartotek, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz Ctrl w przypadku większej ilości kontrahentów), po czym klikamy Usuń w Pasku narzędzi. Chęć dokonania operacji potwierdzamy w wyświetlonym oknie klikając przycisk Tak.
  • pojedynczą kartotekę usuwamy wybierając z menu wyświetlonego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta pozycji Usuń
  • rozwijamy menu w kartotece klienta i wybieramy z niego pozycję Usuń.


Menu w kartotece klienta

Kartoteka klienta, która trafiła do kosza, jest wyświetlana na liście klientów jako element wyszarzony i przekreślony. Listę możemy zawęzić do kontaktów usuniętych zaznaczając filtr Usunięty > Tak. Podgląd usuniętej kartoteki oznaczony jest czerwoną "wstęgą" Usunięty w lewym dolnym rogu.

Kartotekę możemy przywrócić, jeśli posiadamy odpowiednie uprawnienia, klikając przycisk Przywróć w oknie podglądu.