Version 69 (modified by MK, 7 years ago)

--

Konfiguracja opcji zawartych w config.inc

Wiele opcji konfiguracyjnych właściwych dla całego klastra eDokumenty modyfikować można tylko poprzez plik config.inc umieszczony w głównym katalogu aplikacji eDokumenty - czyli np. /home/edokumenty/public_html/apps/edokumenty albo C:/Program Files/BetaSoft/eDokumenty/public_html/apps/edokumenty.

Wszystkie opcje w tym pliku są odpowiednio skomentowane, jednak w tym miejscu postaramy się wymienić najczęściej wykorzystywane opcje i obszerniej opisać niektóre z nich.

// ---------------------------------------------------------------
// USTAWIENIA APLIKACJI
// ---------------------------------------------------------------
// zmienia domyślny język. Plik językowy musi być dosarczony do katalogu var/lang
define('DEFAULT_LANGUAGE', 'pl_PL');
define('APPLICATION_NAME', 'eDokumenty');

Więcej informacji o tym jak dodać obsługę nowego języka znajdziesz tutaj: http://dev.bnet.pl/tp/trac.cgi/wiki/Standards/Translation

<?PHP
// ---------------------------------------------------------------
// USTAWIENIA APLIKACJI
// ---------------------------------------------------------------
// zmienia domyślny język. Plik językowy Język musi być dosarczony do katalogu var/lang
define('DEFAULT_LANGUAGE', '{language}');
define('APPLICATION_NAME', '{appname}');

// ustawienie dla wywołań nie przez serwer - należy ustawić zgodnie z domeną aplikacji
define('DEFAULT_HOST_NAME', '{hostname}');

// Konfiguracja połączenia z bazą
define( 'DB_NAME','{host}{port}dbname={dbname}{user}{password}');

// Symbol jednostki
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', '{symbol}');

// Wymuszony protokół
define('SELECTED_PROTOCOL', '{protocol}');

define('ERROR_REPORTING', E_ALL & ~(E_STRICT) & ~(E_DEPRECATED));

define('GZIP_ON', FALSE);
define('IO_CHARSET', 'UTF-8');
define('LIMIT_REQUEST_FIELD_SIZE', 16382);
define('DICTIONARY_DEVELOPER_MODE', TRUE);
define('POSTGRES_CONNECT_STRING', ' {suser}{spassword}');
// Czas próby otwarcia zdalnych połączeń
define('MAX_SOCKET_TIMEOUT', 5);

define('FLEXY_FORCE_COMPILE',    0);
define('FLEXY_DEBUG',        0);
define('FLEXY_FILTERS',       'SimpleTags');
define('FLEXY_ALLOW_PHP',      true);
define('FLEXY_LOCALE',       'pl');
define('FLEXY_COMPILER',      'Flexy');
define('FLEXY_VALID_FNS',      'include');
define('FLEXY_GLOBAL_FNS',     true);
define('FLEXY_IGNORE',       0);

define('ALLOWED_RECORD_FORMATS', '/(RIFF)|(id3).*/i');
define('MAX_MEMORY_LIMIT', '512M');
// natywne kodowanie podpinanej bazy danych
define('MSSQL_DB_ENCODING', 'CP1250');

// Kodowanie połączeni z MySQL (utf8 !!)
define('MYSQL_DB_ENCODING', 'utf8');

// Definicja daty systemowej
define('SYSDATE', date('Y-m-d H:i:s'));

// ---------------------------------------------------------------
// ŚCIEŻKI
// ---------------------------------------------------------------
define('JS_PATH', './js');
define('VAR_DIR', '{VAR_DIR}');
define('DEBUG_FILE_PATH', VAR_DIR.'debug.html');
define('CACHE_DIR', VAR_DIR.'cache/');
define('TMP_DIR', VAR_DIR.'tmp/');
define('COMMANDS_DIR', './commands/');

//strona www z kursami walut
define('EXCHANGE_SITE', 'http://www.bankier.pl');

// sciezka do katalogu publicznego
define('PUBLIC_FS_PATH', '{PUBLIC_FS_PATH}');

// Adres skanserwera - musi być zgodny z konfiguracją w eDokumentyScanServer.
define('SCANSERVER_URL', 'http://127.0.0.1:8888/');

// Ścieżka do repozytorium plików, na Linux względna, na Windows bezwzględna
define('REPOSITORY_PATH', '{REPOSITORY_PATH}');
define('NOT_VERSIONED_REPOSITORY_PATH', '{NOT_VERSIONED_REPOSITORY_PATH}');

// lokalny katalog w którym przechowywane są katalogi użytkowników D:/www/public_html/repository/users/
define('USER_REPOSITORY_PATH', '{USER_REPOSITORY_PATH}');

// Stała do określania sposobu mapowania katalogów z dysku do eksploratora plików. Domyślnie katalogi są zakładane po usr_id zalogowanego pracownika.
// W przypadku podania usrnam katalogi są mapowanie na nazwie konta pracownika (login). Przy tej opcji nie może być wielu jednostek!
define('USER_REPOSITORY_PATH_ID', 'usr_id');

// Konfiguracja umask podczas pracy z katalogami dysku sieciowego domyślnie jeśli wartość stałej = FALSE to 775 dla katalogu oraz 644 dla pliku
// Ta stała zmienia zarówno dla katalogów jak i plików. Przykładowa wartość 777
define('USER_REPOSITORY_CHMOD', FALSE);

define('SVN_DIR', '.');

// lokalny katalog w którym przechowywane są foldery lokalne kont pocztowych
define('MAILDIR_PATH', '{MAILDIR_PATH}');

define('SENDFAX', 'sudo sendfax');

// sprawdzanie IP, sesji itd
define('CRAZY_ABOUT_SECURITY_MODE', TRUE);

// ---------------------------------------------------------------
// USTAWIENIA LOKALNE
// ---------------------------------------------------------------
define('MONEY_DEC_NUM', 2);
define('MONEY_DEC_SEP', '.');
define('MONEY_THOUSANDS_SEP', ' ');

setlocale(LC_ALL, 'pl_PL.utf8');
setlocale(LC_NUMERIC, 'en_US.utf8');

// ---------------------------------------------------------------
// WŁĄCZENIE WYŁĄCZENIE MODUŁÓW
// ---------------------------------------------------------------
// udostępnia funkcje związane z kartami RCP
define('RCP_MODE', FALSE);
// 0 wyłącza ikonę komunikatora
define('COMMUNICATOR_ACTIVE', 1);
// włączenie modułu i funkcji wierzytelności
define('VINDICATION_MODE', FALSE);
// włącza funkcjonalnosc szyfrowania
define('USE_OPENSSL', TRUE);// ---------------------------------------------------------------
// ZMIANA INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA
// ---------------------------------------------------------------
// Opcje dla kalendarza, czas pracy jest oznaczony jaśniej
define('WORK_START', '08:00');
define('WORK_END', '16:00');
define('WORK_WEEK_MASK', 31);
define('CAL_WEEK_DEF_MASK', 31);

/** pozwala na wybor widoku w zadanich miedzy tree a rcp */
define('TREE_RCP_VIEW', TRUE);

// Czy drukować dodatkowe pola w sprawie Prognozowana wartość, koszt itp.
define('COMMERCIAL_PROCESSES', TRUE);

// czy ma pokazywac pasek z listą zadań na dziś
define('SHOW_TODAY_LIST', TRUE);

// domyślny typ zdarzenia uruchamiany z menu podręcznego w kalendarzu
define('DEFAULT_EVENT_TYPE', 'TODO');

// czy drukować link do usługi szpiegowskiej google, zumi etc
define('LOCATION_SEARCH_ENGINE', TRUE);

// wyszukiwarka lokalizacji Google
define('MAP_LOCATION_SEARCH_ENGINE', 'http://maps.google.pl/maps?q={city__},{code__},{woj___},{street},{bldnum}');

// wyszukiwania trasy Google
define('MAP_ROUTE_SEARCH_ENGINE', 'http://maps.google.pl/maps?saddr={fcity__},{fcode__},{fwoj___},{fstreet},{fbldnum}&daddr={tcity__},{tcode__},{twoj___},{tstreet},{tbldnum}');

// czy ma drukowac numer sprawy na zwrotce
define('PRINT_PROC_SYMBOL_IN_ZWRT', TRUE);

// CZY dodać opcję "Drukowanie galerii" obrazkow z zalacznikow i w jakim ROZMIARZE drukować załącznik
define('ALLOW_PRINT_IMAGE_GALLERY', FALSE);
define('MAX_IMAGE_GALLERY_WIDTH', '800px');

// Czy ma dodać przycisk Plik z lokalizacji obok listy plików
define('MAPPED_DISC_RESOURCES', TRUE);

// Czy kolorować daty na liscie spraw jesli są opóźnione
define('COLOUR_OVERTIMED', TRUE);

// Czy ma pokazywac panel wykazu akt w module spraw
define('SHOW_LIST_OF_DOSSIERS_IN_PROC_MOD', TRUE);

// Nazwa kartoteki klienta i opisu obok komponentu do wyszukiwania klienta
define('CLIENTS_PANEL_NAME', Translator::translate('Klienci'));
define('CLIENT_NAME', Translator::translate('Klient'));

// Czy połączony z BIP (powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji w sprawie)
define('BIP_CONNECTED', FALSE);

// czy jednostka administracji publicznej, wyłącza pola w sprawach Prognozowana wartość itp.
// Dodatkwo steruje algorytmem dodawania uprawnień do stanowisk przy przydzielaniu pracownika do komórki organizacyjnej.
// Jeśli PUBLIC_ADMINISTRATION_MODE = TRUE wtedy pracownik dostaje prawa tylko do stanowiska do którego jest przydzielany
// Jeśli PUBLIC_ADMINISTRATION_MODE = FALSE wtedy do stanowiska plus do pierwszego działu (ORG) plus zabraniane jest pierwsze nadrzędny typu POST
define('PUBLIC_ADMINISTRATION_MODE', FALSE);// ---------------------------------------------------------------
// DOMYŚLNE WARTOŚCI
// ---------------------------------------------------------------
define('DEFAULT_COUNTRY', 'Polska');
define('DEFAULT_WOJ', 'Śląskie');

// domyslny typ dla rozmowy telefonicznej
define('DEFAULT_PHONECALL_STATE', 'OUT');

// Domyślny status zobowiązania z tabeli vindication vstatus
define('DEFAULT_FIN_OBLIG_STATUS', 1);

// wewnętrzen
// identyfikatory dla typów spraw okresowa/stała
define('PERIODIC_PROCESS', 1);
define('PERSISTENT_PROCESS', 2);

define('POSTOFFICE_TEXT','Nakład własny - zgoda Dyrektora CUP w Warszawie z dnia 17.04.2006 r. CUP OR/HP-503/407/2007');

// orunid zew. systemu z jakim będą tworzone dokumenty
define('TARGET_SYSTEM_ORUNID', -3);

// tpl_id szablonu noty w windykacji
// USTAWOWE
// UMOWNE
define('TPPLID_OF_INTEREST_NOTE_TEMPLATE', '');
define('TPPLID_OF_INTEREST_NOTE_TEMPLATE_COLLUSIVE', '');

// Znak po jakim zostanie wpisany numer kolejny pisma w sprawie, jesli na FALSE to wtedy nie numeruje
define('PAPER_AUTONUMERATE_SIGN', '-');

// wartosc jaka zostanie wstawiona w miejsce tokenu jesli ten nie ma danych
define('EMPTY_VALUE_OF_TOKEN', '................................');

// Format numeru teczki aktowej {RWA}/{SYMB_JEDN_ORG} or {SYMB_JEDN_ORG}.{RWA} */
define('BRIEFCASES_AND_DOSSIERS_TEMPLATE', '{SYMB_JEDN_ORG}.{RWA}');

// definicja rozmiaru fontu dla szablonów dokumentów
// Dla generowanych bloków tekstu
// Dla treści generowanych tabelek
define('TPL_FONT_SIZE', 12);
define('TPL_FONT_FAMILY', 'Franklin Gothic Medium');
define('TPL_TABLE_FONT_SIZE', 8);

//
define('EVENT_LOCALIZATION_MASK', 'COALESCE(city__ || \', \' || COALESCE(nullif(name_2, \'\'), substring(name_1 from 1 for 20)), substring(name_1 from 1 for 30))');

// Domyślny tryb automatycznej archiwizacji
define('AUTO_ARCHIVIZATION_MODE', 1);

// Szablon tematu emaila wysyłanego ze sprawy
// {SUBJECT} - Oryginalny temat wiadomości
// {PROCESS_SYMBOL} - Symbol sprawy
define('EMAIL_SUBJECT_TPL_PROCESS', '{SUBJECT} - Nr sprawy: {PROCESS_SYMBOL}');

// Wyrażenie regularne dla wykrycia numeru sprawy z email
define('PROCESS_SYMBOL_REGEXP_IN_EMAIL_SUBJECT', '/Nr sprawy\:\s*([^\s]+)/i');

// Nienadzorowana pod kątem uprawnień zmiana statusów załatwienia wiadomości email
define('EMAIL_FIX_STATE_UNATTENDED_MODIFY', true);

// Czas życia zcacheowanych danych wiadomości email (-1: nie usuwaj)
define('EMAIL_CACHE_DURATION', 14);
// Maksymalny rozmiar cacheowanego załącznika inline (w bajtach)
define('EMAIL_PARTS_CACHE_MAX_SIZE', 524288);

// Minimalny rozmiar wiadomości wysyłanej przez Outbox (w bajtach)
define('EMAIL_OUTBOX_MIN_SIZE', 262144);

// Czas życia wpisów w logu konta pocztowego (liczba dni; -1: nie usuwaj)
define('EMAIL_ACCOUNT_LOG_DURATION', 180);

// Domyślny szablon dla wiadomości wychodzących (nazwa pliku z katalogu var/tpl/emails)
define('EMAIL_DEFAULT_TEMPLATE', 'default');

// Dopuszczone tworzenie wielu instancji dokumentu podczas archiwizacji wiadomości dla różnych użytkowników
define('MULTI_INSTANCE_EMAIL_ARCHIVE_ENABLED', true);

// Wczytywanie emaila ze zarchiwizowanego dokumentu
define('EMAIL_DOC_LOADER_ON', true);

// Czy przy przekazywaniu fileid dokumentu do dialogu nowej wiadomości email inicjować również temat opisem dokumentu
define('INIT_EMAIL_SUBJECT_IF_FILEID_PASSED', FALSE);

// Prioorytety nagłówków podczas ustalania daty emaila podczas synchronizacji
define('EMAIL_DATE_HEADERS_ORDER', 'received-date,delivery-date,date');

// Statusy dla eFaktury po otrzymaniu odpowiednio raportu z potwierdzeniem doręczenia lub raportu o niedoręczeniu wiadomości
define(EMAIL_DELIVERY_SUCCESS_TPSTID, 27);
define(EMAIL_DELIVERY_FAILURE_TPSTID, 29);

// Czy inicjować treść emaila tworzonego w kampanii znacznikiem stopki
define('INIT_CAMPAIGN_EMAIL_BODY_WITH_FOOTER', false);

// Identyfikatory kont pocztowych, dla których aktywne jest logowanie ostrzeżeń i błędów w komunikacji z serwerem imap do pliku ./var/log/email_account_debug.log'
define(EMAIL_ACCOUNT_DEBUG_MODE_ENABLED_FOR, '3,56');

// Protokół dla połączenia z serwerem poczty przychodzącej konta systemowego dla skryptu FetchMail.php
define('FETCHMAIL_PROTOCOL', 'pop3');


// ---------------------------------------------------------------
// DZIAŁANIE PROGRAMU
// ---------------------------------------------------------------
// nadaje priorytet sprawdzania NIP-u przy wprowadzaniu kontaktów
// HIGH - NIP jest wymagany aby wprowadzić kontakt i musi być prawidłowy
// LOW - NIP jest niekonieczny, brak kontroli poprawności NIP-u
define('NIP_VERIFY_MODE', 'LOW');

// Jak często komunikator sprawdza wiadomości
// Czy działa lokalnie i jeśli lokalnie to z jaką nazwą
define('CHECK_NEW_MESSAGE_TIME', 10000);
define('COMMUNICATOR_SERVER', 'LOCAL');
define('SERVER_NAME', 'edokumenty');

// Czy ma oznaczać dokumenty jako wysłane po rejestracji (wyszarzają się)
define('SIGN_OUTGOING_AS_SENT_ON_REGISTER', TRUE);

// CZY ma banować po ILU nieudanych logowaniach i na JAK długo
define('BANNED_MODE', TRUE);
define('BANNED_UNSUCCESSFUL_NUMBER', 5);
define('BANNED_INTERVAL_WAIT', '5 minute');

// SPOSÓB powiadamiania i CZAS na ile przed zakończeniem sprawy ma powiadamiać - format interval postgresa
define('PROCESSES_NOTIFIER', 'COMMUNICATOR');
define('OUTSTRIPPING_PROCESSES_NOTIFIER', '7m');

// Kiedy czyszczony jest licznik sprawy (tylko dla szablonów zawierających znacznik miesiąca {MM})
define('PROC_COUNTERS_RESET_TYPE','month');

// Czy formatować kod pocztowy automatycznie przez js w format nn-nnn
define('FORMAT_POST_CODE', TRUE);

// Czy pozwalać na dokumenty bez wybranego kontaktu z bazy danych
define('ALLOW_DOCUMENTS_WITHOUT_CONTID', FALSE);

// Definuje maksymalna liczbe zwracanych wynikow przez lookup
define('MAX_LOOKUP_RESULT', '500');

// Czy ma sprawdzać ważnosc hasła zgodnie z global_sys_conf i PassImportance
// Stała może przyjmować wartość typu BOOL lub STRING.
// W przypadku BOOL standardowo jest FALSE czyli nie sprawdza. Przy opcji TRUE sprawdza ważność hasła i informuje użytkownika o konieczności zmiany hasła "Twoje hasło wygasło. Konfiguracja systemu wymaga zmiany hasła"
// Dodatkowo jeśli ustawiamy na HIGH wtedy oprócz informacji o zmianie hasła użytkownik musi natychmiast zmienić hasło - pojawia się okno do zmiany hasła wraz z informacją dlaczego należ zmienić hasło: 1 - Wymuszono zmianę hasła, 2 - Twoje hasło wygasło i musi być zmienione
define('CHECK_PASSWORD_IMPORTANCE', FALSE);


// Czy ma sprawdzać czy numer wprowadzanej faktury sie nie powtarza
define('CHECK_VATNOTE_NUMBER_BEFORE_SAVE', TRUE);

// Czy ma pozwalac na zapisanie pisma wychodzacego bez wybrania dyspozycji
define('ALLOW_SAVE_OUTGOING_WITHOUT_OUTPID', TRUE);

// Czy ma pozwolic na zmiane statusu ręcznie, mimo ze jest wybrana procedura w sprawie
define('ALLOW_EDIT_PROC_STAGE', TRUE);

// Ustawienie na TRUE powoduje że nie można przesłać dokumentów do działów, tylko na same stanowiska
define('POST_ONLY_DECRETATION', FALSE);

// Pozwala na publikację tylko wybranych spraw w BIP
define('CHEAT_MODE', FALSE);

// czy przy wysyłaniu ma system zamieniać nagłówek koperty - dotyczy tylko Windows (deprecated)
define('EMAILRELAY_FORCE_FROM', FALSE);

// domyślny status dla faktur w kreatorze podpisywania efaktur
define('EINVOICE_MASS_PDF_DEFAULT_TPSTID', null);

// domyślny status dla faktury w kreatorze wysyłania efaktur emailem
define('EINVOICE_MASS_EMAIL_DEFAULT_TPSTID, null);// ---------------------------------------------------------------
// DANE DO DZIAŁANIA USŁUG
// ---------------------------------------------------------------
// dane konta jabberowego dla powiadamiacza (user i hasło)
define('JABBER_NOTIFIER_ACCOUNT', '');
define('JABBER_NOTIFIER_PASS', '');

define('FAXSERVER_MAIL_FROM_PATTERN', '/faxserver/');
define('UPO_MAIL_FROM_PATTERN', '/urzad@eup.demo.unizeto.pl/');
define('LINK_TO_TRAC_TICKETS', 'http://dev.bnet.pl/tp/ticket/');
// link do pomocy
define('LINK_TO_GUIDE', 'http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/');
// ---------------------------------------------------------------
// POWIADOMIENIA - format NOTIFY_MODUŁ_TYP
// ---------------------------------------------------------------
// Powiadamianie o nowych dokumentach w sprawie wszystkich uprawnionych
// DOKUMENTACH
// ZADANIACH
define('NOTIFY_PROCESSES_DOCUMENTS', TRUE);
define('NOTIFY_PROCESSES_TASKS', TRUE);

// Powiadamianie o przydzieleniu pracownikowi
// ZADANIA
// SPOTKANIA
// CZYNNOŚCI RCP
// ROZMOWACH
// Bezpośredniego przełożonego o nowych zadaniach dodanych dla podwładnych
define('NOTIFY_USERS_TODO', TRUE);
define('NOTIFY_USERS_MEETING', TRUE);
define('NOTIFY_USERS_RCP', FALSE);
define('NOTIFY_USERS_PHONECALL', FALSE);
define('NOTIFY_SUPERVISOR_TODO', TRUE);

// Powiadomienie o pozostałych zdarzenach
// NADESŁANIU DOKUMENTU
// ZMIANA TREŚCI DOKUMENTU W SPRAWIE
// ZMIANA W dokumencie ISO
// ZMIANA w kartotece kontaktu będącego pod opieką
define('NOTIFY_DOCUMENTS_DECRESS', FALSE); // powiadamien o dekretacji dokumentu
define('NOTIFY_PROCESSES_DOCUMENT_UPDATE', TRUE); // powiadomienie o zmianie tresci dokumentu w sprawie
define('NOTIFY_USERS_ISO_RIGHTS', TRUE); // powiadamienie o dodaniu,usunieciu,zmianie atrybuty w uprawnieniu do dokumentu ISO
define('NOTIFY_CONTACTS_CHANGE', FALSE); // powiadamianie opiekuna kontaktu o zmianach

// Powiadamianie o przydzieleniu zadania przez workflow na podstawie etapów procedur
define('NOTIFY_WORKFLOW_TODO', TRUE);

// Maksymalna długość tekstu (dotyczy kontekstu) w powiadomieniu. Np. dla dokumentu jest to maksymalna długość tekstu z pola dscrpt.
// Dodatkowo do powiadomienia są dodawane standardowe informacje. Jeśli nie ma obcinać należy wstawić FALSE lub 0.
define('MAX_NOTIFY_DSCRPT_LENGTH', 50);

// Czy ma automatycznie dodawac przypomnienie podczas szybkiego tworzenia sprawy
// opcje PUBLIC_ADMINISTRATION_MODE musi byc na true
define('DEFAULT_PROCESS_REMINDER', TRUE);// ---------------------------------------------------------------
// ZEWNĘTRZNE SYSTEMY
// ---------------------------------------------------------------
// Autentykacja przez LDAP, Active Directory
// PG - postgres, LDAP, AD - active directory prawie to samo co ldap tylko korzysta z klasy adLDAPEx
define('AUTHENTICATION_METHOD', 'PG');
define('LDAP_HOST', ''); // ip address or host name
define('LDAP_PORT', 389); // port
define('LDAP_AUTH_USER', ''); // np cn=admin,ou=users,dc=firma,dc=pl nie wymagane przy autentykacji Active Directory
define('LDAP_AUTH_PASS', ''); // nie wymagane przy autentykacji Active Directory

define('LDAP_BASE_DN', ''); // sciezka do bazy wyszukiwania np ou=users,dc=firma,dc=pl

// specyficzne wartości dla Active Directory
define('ACTIVE_DIRECTORY_ACCOUNT_SUFFIX', ''); // nazwa domeny np @firma.pl

// data otwarcia bilansu importowania dokumentow rok-miesiac-dzien
define('DOCUMENTS_OPEN_BILANS_DATE_FOR_PIK', '2008-01-01');

define('BSRECORDER', FALSE);
define('BS_RECORDER_WSDL', 'http://10.8.16.59:8080/cgi-bin/BSRecWEB.exe/wsdl/IBSRec');
define('BS_RECORDER_PROTOCOL', 'http://');
define('BS_RECORDER_HOST', '10.8.16.59');
define('BS_RECORDER_PORT', '8080');
define('BS_RECORDER_URL', '/cgi-bin/BSRecWEB.exe/wsdl/IBSRec');
define('BS_RECORDER_USER', '');
define('BS_RECORDER_PASSWD', '');
define('BS_RECORDER_TEST_NUMBER',200);

define('BSCONNECT', FALSE);
define('BS_CONNECT_WSDL', 'http://10.8.16.59:8080/cgi-bin/BSConnectWEB.exe/wsdl/IBSConnectWEB');
define('SERVICEID', 'edokumenty@edokumenty');
define('TARGET_SYSTEM_ID', 'SSV');
define('EXPORT_PROCESSES', FALSE);

define('BSNMS_CONNECTED', FALSE);

// Oznacza czy system jest w stanie aktualizacji
define('UPDATE_MODE', FALSE);

// Oznacza czy system jest w trybie serwisowym - należy wpisać nazwę użytkownika który serwisuje system
define('SERVICE_MODE', FALSE);

//Czy nie ma pozwalac na fixowanie/deletowanie zadania przez wszystkich
define('EVENT_NOT_ALLOW_FIX_BY_ALL', FALSE);

// Maska dla wprowadzanego numeru NIP jako wyrażenie regularne
define('NIP_FORMAT_REGEX', '^[0-9]{10}$');

// Czy ma pokazywać logo firmy(jednostki) na stronie logowania
define('SHOW_ENTITY_LOGO_ON_LOGIN_FORM', FALSE);

// Domyslne kolory na stronie logowania
define('TOP_LOGIN_FORM_COLOR', '#e4f1ff');
define('BOTTOM_LOGIN_FORM_COLOR', '#d3e7fc');

// Sposob wyswietlania wyszukiwarki MPK SIMPLE -> DBSelect, ADVANCED -> lookup, CUSTOM_{CSWGID} jako custom widget
define('MPK_STYLE', 'SIMPLE');

// Sposob wyswietlania wyszukiwarki RK SIMPLE -> DBSelect, ADVANCED -> lookup
define('RK_STYLE', 'SIMPLE');
// Ustawione na true powoduje że w polu numer konta zapisywany jest pełny numer (złączony z numerem el. nadrzędnego), w przeciwnym razie tylko ostatni człon
define('RK_COMPLETE_TYPE', true);

define('DEFAULT_ENVELOPE_FONT_SIZE', 14);

define('DELIV_CONFIRM_NUM_PATTERN', '/.*(\d{8})$/');

// Ograniczenie edycji zdarzeń po ich załatwieniu patrz http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Others/EditEventsClause
// define('ALLOW_EDIT_EVENTS_CLAUSE', '((is_fix IS TRUE AND fixdat IS NOT NULL AND ((CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL \'24 hours\') < fixdat)) OR (is_fix IS NOT TRUE))');

// Nazwa użytkownika wymaganego do zalogowania się do API
// define('EDOK_API_LOGIN', '');

// Hasło dla użytkownika EDOK_API_LOGIN
// define('EDOK_API_PASSWORD', '');

// Dodatkowa stała która umożliwia pominięcie autentykacji (FALSE - nie sprawdza danych EDOK_API_LOGIN i EDOK_API_PASSWORD)
// domyślnie ustawiona na TRUE, można poprzez GET oraz WSS
// define('EDOK_API_AUTH_MODE', TRUE);

// Rozkładanie zadań oraz czas rozpoczęcia i na kiedy uwzglęniają zdefiniowane w systemie kalendarze
define('EVENT_AUTO_SCHEDULE', FALSE);

// Czy ma ładować typy dokumentów księgowych per jednostka rozliczeniowa
define('TYPE_OF_DOCUMENT_FOR_ACCORID', TRUE);

//define('CALLTO_PROTOCOL', 'callto:');

// Dodatkowe pola (stawka VAT, wartość VAT, data wymagania podatkowego) na formularzu kosztu faktury
define('VATNOTE_COST_ADDITIONAL_FIELDS', FALSE);

// Ustalenia nazwy dla Dodatkowa analityka
define('ADDITIONAL_ANALYTICS_TEXT', Translator::translate('Dodatkowa analityka'));

// Sposob wyswietlania wyszukiwarki dodatkowej analityki SIMPLE -> DBSelect, ADVANCED -> lookup
define('ADDITIONAL_ANALYTICS_STYLE', 'SIMPLE');

define('NO_PG_PCONNECT', 1);

// Stała działa w dwóch kontekstach. 
// 1 - Uwidocznienie pola Jednostka rozliczeniowa na fakturze, 
// 2 - inicjalizacja pola MKP. Jeśli wartość stałej równa się adduid wtedy pobierane jest orunid osoby, która utworzyła dokument.
// Jeśli nie zostaną znalezione żadne MPK przypisane do tego orunid wtedy pobierane są MPK przypisane do pierwszego stanowiska typu ORGCELL.
define('VATNOTE_MPK_INIT', FALSE);

// Czy ma dodawać numer konspektu podsprawy to opisu. Numer konspektu jest na stałe zapisywany w opisie nie jest doklejany.
// Zmiana tej wartość TRUE|FALSE nie zmieni zapisanych danych w bazie a tylko ma wpływ na nowo tworzone
define('ADD_DRAFT_NUMBER_TO_PROCESS_DSCRPT', TRUE);

//define('WEBDAV_URL', 'edokumenty.webdav:'.SELECTED_PROTOCOL.'://{host}/vdisk');
//define('WEBDAV_AUTH_METHOD', 'digest');
//szablon dla nazwy plików otwieranych do edycji przez webdav
//define('WEBDAV_FILENAME_FORMAT', '{documents.pprosm}_{SQL::SELECT substr(\'{basename}\',0,40)}[f{fileid}].{extension}');
//zatwierdzaj wersje po zapisie
define('WEBDAV_COMMIT_ON_PUT', TRUE);

// Flaga oznaczająca czy system ma walidować identyfikator klienta w zależności od tego czy jest to osoba fizyczna czy nie. Sprawdza tylko czy wprowadzono nie sprawdza formatu
define('VALIDATE_CONTACT_IDENTIFIER_BY_TYPE', FALSE);

define('ALWAYS_SHOW_AFTER_SAVE_DOC_TAB', FALSE);

define('SHOW_MEETING_ACCEPT_PANEL', FALSE);

// Czy ograniczać MPK do wybranego projektu przy wyszukiwaniu na formularzu kosztu dla faktury VAT
define('PROJECT_AND_MPK_AUTO_FILTER', FALSE);

// Które pola są wymagane do zapisania klienta - wymianiamy po przecinku np.: street, city__
define('CONTACT_REQUIRED_FIELDS', '');

// Które pola są wymagane do zapisania rozmowy telefonicznej - wymianiamy po przecinku np.: copeid, prc_id
define('PHONECALL_REQUIRED_FIELDS', 'copeid');

// Pełny dialog tworzenia nowego klienta z lookupa TRUE = prosty, FALSE = pełny
define('SIMPLE_CONTACT_CREATING_FORM', TRUE);

// Połączenia z systemami zew. Musi być (string)NEW
// define('SYNC_ACTIVE', 'NEW');

// Domyślna data otwarcia bilansu dla pobieranych dokumentów z systemów zew. Domyślnie pobiera wszystkie jednak
// nie jest to zalecane ze względu na to, że może ich być dużo
// define('DOCUMENTS_OPEN_BALANCE_SHEET_DATE', FALSE);

// Czy ma aktualizować prognozowaną wartość oraz koszt w sprawie na podstawie pozycji
// TRUE - zawsze, jeśli tylko wybrane to foreco lub forepa po przecinku
define('FK_UPDATE_PROCESS_PREDICTED_VALUE', TRUE);

define('SIMPLE_PROCESS_CREATING_FORM', TRUE);

// Podpowiadanie domyślnego klienta w dokumentach jako -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Ogólne -> Dane podmiotu
define('SUGGEST_DEFAULT_CONTACT', TRUE);

// Logowanie domenowe
define('SSO_LOGIN_ENABLED', FALSE);

// Lokalizacja strony na IIS wymagającej autentykacji domenowej (Windows Authentication ntlm)
define('SSO_REMOTE_SERVICE', '');

// Czas jaki użytkownik będzie miał na decyzję czy chce się zalogować domenowo
define('SSO_LOGIN_TIMEOUT', 5);

// Ciąg mieszający dowolny w miarę unikalny
define('SSO_SALT', '');

// Ładowanie do lookupa adresów na fakturze klientów będących w jednostkach rozliczeniowych
define('LOAD_ALL_CONTACTS_FROM_UNITS', TRUE);

// Formatowanie wyników wyszukiwania w lookupie
// Wartość stałej to kolumna w SQL np name_1||name_2|| itd
// Lookup adresów dla dokumentów widok addresses_view
define('CONTACT_ADDRESS_LOOKUP_SEARCH_RESULT', FALSE);

// Lookup kontaktów - widok contacts_lookup_view
define('CONTACT_LOOKUP_SEARCH_RESULT', FALSE);

// Lookup spraw - tabele (LEFT JOIN) processes, organization_units, doss_extract_list, dossiers_list, contacts
define('PROCESS_LOOKUP_SEARCH_RESULT', FALSE);

// Lookup osób kontaktowych - tabela contact_persons przykład dodania adresu email data__||COALESCE(\' \'||email_, \'\')
define('CONTACT_PERSON_LOOKUP_SEARCH_RESULT', FALSE);

// Zapisywanie faktury dla klienta, który nie posiada nipu. TRUE - zapisuje fakturę dla klienta bez nipu, FALSE - nie pozwala
define('ALLOW_SAVE_CONTACT_ON_FV_WITHOUT_NIP', TRUE);

// pocztowy numer nadawczy, TYLKO pierwsze 11 cyfr!... resztę generuje system
define('RK_PREFIX', '00759007734');

// maska praw do dokumentu dla użytkownika, na którego stanowisku znajduje się dokument (lub mającego prawo do tego stanowiska/jednostki)
define('DOCUMENT_TARGET_RIGHT_MASK', 'rw');

// sortowanie wpisów dla wydruku książki nadawczej z dziennika przy użyciu "kreatora wydruku"
define('PBOOK_PRINT_ORDER', 'adddat ASC');

// Czy ma pokazywać hasło jeśli została ostatnia próba logowania czyli BANNED_UNSUCCESSFUL_NUMBER - 1
define('SHOW_PASSWORD_BEFORE_BANNED', TRUE);

//jeżeli FALSE to nie sprawdza zmian na formularzu przu kliknięciu Załatwione na panelu procedury (domyślnie sprawdzanie jest włączone) 
//define('WORKFLOW_CHECK_FORM_MOD', TRUE);

// Czy ma pokazać zakładkę Pozycje na dokumecnie typu Umowa
define('SHOW_FKELEMENTS_ON_CONTRACT_DOCUMENT', FALSE);

// Czy system ma pytać podczas dodawania kosztu na delegacji o rozpoczęcie procedury jeśli 
// taka została zdefiniowana dla faktury. 
// Jeśli:
// - TRUE to pyta z opcją Nie pytaj ponownie (po zaznaczeniu opcji (checkboxa) system pamięta odpowiedź Tak lub Nie)
// - FALSE - jeśli jest procedura dla faktury to ją uruchamia jeśli nie ma to nie uruchamia ;)
// - NO_PROCEDURE - nie ma pytania i nigdy nie uruchamia procedury nawet jak jest zdefiniowana
define('DELEGATION_VATNOTE_PROCEDURE_ASK', FALSE);

// Do podanych rodzajów dokumentów (po zarejestrowaniu w dzienniku) zostanie dodany prefix, do opisu dokumentu, w postaci numeru ewidencyjnego (np. DPO/001/2014 - opis dokumentu)
// wartości podajemy po przecinku np. '1,2' jeżeli chcemy dodawać nr. do dokumentów wychodzących oraz przychodzących
// możliwe wartości: wychodzący = 1, przychodzący = 2, wewnętrzny = 3
define('ADD_EVDNUM_PREFIX_AFTER_REGISTER', '2');

// domyślny font dla generowanych dokumentów PDF (domyślnie - freeserif)
define('DEFAULT_PDF_FONTNAME', 'freesans');// ---------------------------------------------------------------
// Konfiguracja procesu wysyłania i synchronizacji poczty w tle (backproc)
// ---------------------------------------------------------------
// Kolejkowanie wysyłanych emaili w folderze Outbox
define('EMAIL_OUTBOX_ENABLED', false);

// Obsługa trybu pobierania wiadomości w tle
define('EMAIL_BACKGROUND_SYNC_ENABLED', false);

// Maksymalna liczba uruchomionych wątków
define('BG_MAX_THREADS', 14);

// Maksymalna liczba zadań dla wątku
define('BG_MAX_TASKS_PER_THREAD', 200);

// Minimalny interwał synchronizacji nowych wiadomości dla wysokopriorytetowych folderów dla zalogowanych użytkowników [s]
define('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_RECENT_SYNC_INTERVAL', 600);

// Minimalny interwał synchronizacji nowych wiadomości dla wysokopriorytetowych folderów dla niezalogowanych użytkowników [s]
define('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_RECENT_SYNC_INTERVAL_NL', 1800);

// Minimalny interwał pełnej synchronizacji wysokopriorytetowych folderów dla zalogowanych użytkowników [s]
define('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_FOLDERS_FULL_SYNC_INTERVAL', 3600);

// Minimalny interwał pełnej synchronizacji wysokopriorytetowych folderów dla niezalogowanych użytkowników [s]
define('EMAIL_BG_HI_FOLDERS_FOLDERS_FULL_SYNC_INTERVAL_NL', 4800);

// Czas rozpoczęcia codziennej, pełnej synchronizacji niskopriorytetowych folderów [hh:mm]
define('EMAIL_BG_LO_FOLDERS_SYNC_START', '20:00');

// Minimalny interwał dla kolejnej synchronizacji konta po wykryciu braku połączenia z serwerem [s]
define('EMAIL_BG_FAILED_CONNECTION_RETRY_INTERVAL', 600);

// Interwał czasu wyrażony w sekundach odpowiadający za częstość aktualizacji tabeli users_status (status obecności w systemie).
// Wartość FALSE aktualizuje za każdym przeładowaniem strony oraz co 12 minut podczas sprawdzania przypomnień (asynchronicznie), wartość np. 120 aktualizuje nie częściej niż co 2 minuty
// niezależnie czy jest to przeładowanie strony czy sprawdzanie przypomnień
define('LAST_SEEN_INTERVAL', FALSE);

// Ograniczenie wyboru MPK na koszcie faktury tylko do ostatnich węzłów - jeśli damy TRUE nie będzie możliwe wybieranie węzła, który ma podrzędne węzły
define('VATNOTE_COST_MPK_LAST_NODE_LOAD_ONLY', FALSE);

// Domyślny szablon html dla eFaktur jako identyfikator Ustawienia -> Panel sterowania -> Dokumenty -> Szablony dokumentów -> Kolumna ID (templates.tpl_id) 
define('EMAIL_EINVOICE_DEFAULT_TPL_ID', FALSE);

// lokalizacja katalogu dla plikow pid na uzytek backproc-a
define('BACKPROC_PID_LOCATION', __DIR__.'/../backproc/data/pid');

// Steruje pokazywaniem zatwierdzonych kont bankowych na dokumentach
// TRUE - pokazuje niezatwierdzone
// FALSE - pokazuje tylko zatwierdzone
define('SHOW_NOT_APPROVED_BANK_ACCOUNTS_ON_DOC', TRUE);

// Szablon opisu podczas wyboru rozmówcy w rozmowie telefoniczej. Domyślnie wyświetla dane z pole contact_persons.data__. Poniższa stała
// umożliwia modyfiakcję tego. Stała to tak naprawdę szablon flexy z kontekstem contact_persons. Czyli możemy użyć wszystkich pól z tabeli contact_persons np.
// {contact_persons.data__} - {contact_persons.ph_num}
define('CONTACT_PERSON_SELECTOR_DSCRPT_TPL', FALSE);

// Lookup (lista jednokrotnego wyboru) kont bankowych na fakturze lub płatności domyślnie COALESCE(baname||\' \'||number, number) AS number
// Można użyć kolumn z tabeli bank_accounts. UWAGA jeśli użyjemy aliasu czyli np. chcemy dać formatowanie wyników jako COALESCE(baname||\' \'||number, number) AS number
// wtedy musimy to zadeklarować jako SELECT COALESCE(baname||\' \'||number, number) AS number gdyż podana wartość jest wstawiana w nawias z aliasem
// SELECT *, (BANK_ACCOUNT_LOOKUP_SEARCH_RESULT) AS foo FROM bank_accounts
define('BANK_ACCOUNT_LOOKUP_SEARCH_RESULT', FALSE);

// Czy ma blokować pole wyboru konta bankowego na fakturze. Domyślnie FALSE nie blokuje
// Pozostałe opcje:
// - SELECT brak możliwości wpisania konta bankowego ręcznie jest dostępna tylko lista z kontami wybranego klienta
// - INPUT można tylko wpisać numer konta bankowego brak podpowiadania
define('LOCK_BANK_ACCOUNTS_ON_VATNOTE', FALSE);


// Ustawienie na FALSE wyłączy OCRa dla akcji generowania eFaktury. Domyślnie OCR jest włączony.
define('EINVOICE_DO_OCR', TRUE);

// Domyślna akcja, jaka zostanie wywołana, po kliknięciu w nazwę pliku na liście załączników (w dokumencie, zadaniu, itp.).
// Możliwe wartości to: download, preview, none
define('FILESLIST_DEFAULT_ACTION', 'download');

// Oznaczenie czy dana wersja systemu pracuje w trybie ROBO - dla klientów, którzy przed aktualizacją testują na lustrzanym systemie etc. Od wersji 4.10.55, 4.11.22
// Stała powoduje dodanie wstążki w lewym dolnym rogu ekranu z opisem Wersja ROBO. Opis można zmienić poprzez stałą.
// Przykład define('ROBO_VERSION', 'WERSJA TESTOWA/ROBO');

// Czas (w sekundach) po którym konto pocztowe będzie ponownie synchronizować wiadomości po nieudanym logowaniu.
// Odnosi skutek tylko w backproc.
//define('EMAIL_AUTH_ERROR_CHECK_RETRY_TIME', 1800);

//Jakiego typu dokument zostanie utworzony na akcji drag'n'drop na listę dokumentów (types_of_documents.dctpid)
//define('TYPE_OF_DOCUMENT_ON_FILE_UPLOAD', 8);

// Wprowadź nazwę pola kwotowego z faktury, z którego zostanie przepisana wartość do formatki dziennika. Domyślnie system przepisuje brutto.
// Jeśli chcesz aby przepisywał wartość z pola netto wpisz "netto_"
define('REGOFVATNOTES_MAP_COLUMN_TO_AMOUNT', FALSE);

// Pokaż przycisk na dialogu email z akcją przekazania/dekretacji jako dokument
//define('SHOW_EMAIL_DECREE_TOOLBUTTON', TRUE);

?>

Przykładowe ustawienie może zawierać w OPTIMA_DATA_SOURCE_DTSCNM wartość OPTIMA (bez wąsów) przy czym odpowiedni rekord w tabeli data_sources w polu dtscnm będzie taki sam czyli OPTIMA.

define('BSRECORDER', FALSE);
define('BS_RECORDER_WSDL', 'http://10.8.16.59:8080/cgi-bin/BSRecWEB.exe/wsdl/IBSRec');
define('BS_RECORDER_PROTOCOL', 'http://');
define('BS_RECORDER_HOST', '10.8.16.59');
define('BS_RECORDER_PORT', '8080');
define('BS_RECORDER_URL', '/cgi-bin/BSRecWEB.exe/wsdl/IBSRec');
define('BS_RECORDER_USER', '');
define('BS_RECORDER_PASSWD', '');
define('BS_RECORDER_TEST_NUMBER',200); 

define('BSCONNECT', FALSE);
define('BS_CONNECT_WSDL', 'http://10.8.16.59:8080/cgi-bin/BSConnectWEB.exe/wsdl/IBSConnectWEB');
define('SERVICEID', 'edokumenty@edokumenty');
define('TARGET_SYSTEM_ID', 'SSV');
define('EXPORT_PROCESSES', FALSE);

define('BSNMS_CONNECTED', FALSE);