Version 20 (modified by jpo, 8 years ago)

--

Przewodnik administratora > Monitorowanie bazy danych

Niniejszy artykuł zawiera polecenia służące monitorowaniu bazy danych. Większość zapytań wykonać można z poziomu psql lub pgAdmin.

Wersja PostgreSQL

Polecenie zwraca wersję serwera PostgreSQL wraz z danymi serwera, na którym został zainstalowany

SELECT version();

Rozmiar bazy danych

Polecenie zwraca rozmiar bazy danych. Wykorzystanie funkcji pg_size_pretty zwiększa czytelność wyniku polecenia.

SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('edokumenty'));

Zmiana nazwy bazy danych

W przypadku zajścia konieczności zmiany nazwy bazy danych należy wykonać takie polecenie (z poziomu połączenia do innej bazy):

ALTER DATABASE edokumenty_2 RENAME TO edokumenty);

Sprawdzenie ile pamięci RAM zajmuje Postgres

#ps -u postgres o pid=  | tr -d ' ' | sed 's#.*#/proc/&/smaps#' | xargs sudo grep ^Pss: | awk '{A+=$2} END{print A}'

Wynik podawany jest w kB, na podstawie analizy plików smaps

Sprawdzenie aktualnie wykonywanych zapytań

Od wersji postgresql 9.2:

SELECT (now() - pg_stat_activity.xact_start) AS age,
pg_stat_activity.datname, pg_stat_activity.pid,
pg_stat_activity.usename, pg_stat_activity.waiting,
pg_stat_activity.query_start, pg_stat_activity.client_addr,
pg_stat_activity.client_port, pg_stat_activity.query
FROM pg_stat_activity
WHERE (pg_stat_activity.xact_start IS NOT NULL)
ORDER BY pg_stat_activity.xact_start;

Sprawdzenie "poziomu zaśmiecenia" tabel w bazie

SELECT psut.relname,
   to_char(psut.last_vacuum, 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as last_vacuum,
   to_char(psut.last_autovacuum, 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as last_autovacuum,
   to_char(pg_class.reltuples, '9G999G999G999') AS n_tup,
   to_char(psut.n_dead_tup, '9G999G999G999') AS dead_tup,
   to_char(CAST(current_setting('autovacuum_vacuum_threshold') AS bigint)
     + (CAST(current_setting('autovacuum_vacuum_scale_factor') AS numeric)
      * pg_class.reltuples), '9G999G999G999') AS av_threshold,
   CASE
     WHEN CAST(current_setting('autovacuum_vacuum_threshold') AS bigint)
       + (CAST(current_setting('autovacuum_vacuum_scale_factor') AS numeric)
        * pg_class.reltuples) < psut.n_dead_tup
     THEN '*'
     ELSE ''
   END AS expect_av
 FROM pg_stat_user_tables psut
   JOIN pg_class on psut.relid = pg_class.oid
 ORDER BY 1;

Sprawdzenie wielkości tabel

SELECT pgn.nspname, relname, pg_size_pretty(relpages::bigint * 8 * 1024) AS size
FROM pg_class pg, pg_namespace pgn 
WHERE pg.relnamespace = pgn.oid AND pgn.nspname NOT IN ('information_schema', 'pg_catalog') 
ORDER BY relpages DESC;

Rozszerzone informacje

SELECT pgn.nspname, relname, pg_size_pretty(relpages::bigint * 8 * 1024) AS size, 
CASE WHEN relkind = 't' THEN (SELECT pgd.relname FROM pg_class pgd WHERE pgd.reltoastrelid = pg.oid) WHEN nspname = 'pg_toast' AND relkind = 'i' THEN (SELECT pgt.relname FROM pg_class pgt WHERE SUBSTRING(pgt.relname FROM 10) = REPLACE(SUBSTRING(pg.relname FROM 10), '_index', '')) ELSE (SELECT pgc.relname FROM pg_class pgc WHERE pg.reltoastrelid = pgc.oid) END::varchar AS refrelname, CASE WHEN nspname = 'pg_toast' AND relkind = 'i' THEN (SELECT pgts.relname FROM pg_class pgts WHERE pgts.reltoastrelid = (SELECT pgt.oid FROM pg_class pgt WHERE SUBSTRING(pgt.relname FROM 10) = REPLACE(SUBSTRING(pg.relname FROM 10), '_index', ''))) END AS relidxrefrelname, relfilenode, relkind, reltuples::bigint, relpages 
FROM pg_class pg, pg_namespace pgn 
WHERE pg.relnamespace = pgn.oid AND pgn.nspname NOT IN ('information_schema', 'pg_catalog') 
ORDER BY relpages DESC;

Zamykanie połączeń do bazy danych

Jeżeli chcemy usunąć bazę danych, a istnieją połączenia do bazy, to należy je zamknąć. Dla PostgreSQL w wersji < 9.2

SELECT pg_terminate_backend(pg_stat_activity.procpid)
FROM pg_stat_activity
WHERE pg_stat_activity.datname = 'TARGET_DB'
 AND procpid <> pg_backend_pid();

Dla wersji >= 9.2

SELECT pg_terminate_backend(pg_stat_activity.pid)
FROM pg_stat_activity
WHERE pid <> pg_backend_pid() 
AND pg_stat_activity.datname = 'TARGET_DB';

Zmniejszanie rozmiaru tabel ze zbędnych wpisów

Należy:

 1. Usunąć zbędne wpisy
 2. Uruchomić vacuum.
DELETE FROM contacts_log WHERE bsysid IS NOT NULL AND adddat::date < current_date - interval '1 day';
VACUUM (FULL, VERBOSE) contacts_log ;

Szybkie tworzenie kopii roboczej bazy

W przypadku, gdy chcemy szybko zrobić kopię bazy danych bez robienia kopii bezpieczeństwa i odtwarzania jej na nową bazę można wykonać następujące polecenie:

CREATE DATABASE <baza_docelowa> WITH TEMPLATE <baza_zrodlowa> OWNER edokumenty;

Lub z konsoli (bash)

postgres#: createdb -O edokumenty -T <baza_zrodlowa> <baza_docelowa>

Aby ten sposób zadziałał, muszą być spełnione nastepujące warunki:

 1. Baza docelowa nie może istnieć (należy ją wpierw usunąć, jeżeli istnieje).
 2. Do bazy źródłowej nie może istnieć żadne otwarte połączenie. Jeżeli istnieje, to należy je zamknąć.

Operacje należy wykonywać z użytkownika będącym administratorem PostgreSQL-a.

Ilość rekordów w bazie

SELECT
SUM(pgClass.reltuples)::numeric AS totalRowCount
FROM
pg_class pgClass
LEFT JOIN
pg_namespace pgNamespace ON (pgNamespace.oid = pgClass.relnamespace)
WHERE
pgNamespace.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema') AND
pgClass.relkind='r'
;